...
SGO48
25/04/2019 00h.00

SGO48 đại náo Siêu Bất Ngờ - "Đàn vịt con" đi trong sân (Cut Version)

...
SGO48
25/04/2019 00h.00

SGO48 đại náo Siêu Bất Ngờ Mùa 4 - Tập 24 (Cut Version)

...
SGO48
25/04/2019 00h.00

SGO48 đại náo Siêu Bất Ngờ - Shonichi - Truy tìm cà vạt của Lệ Trang (Cut Version)

...
SGO48
01/04/2019 00h.00

SGO48 - SGO48 (Debut Performance)

...
SGO48
01/04/2019 00h.00

SGO48 - Aitakatta (Debut Performance)

...
SGO48
01/04/2019 00h.00

SGO48 - Shonichi (Debut Performance)

...
SGO48
01/04/2019 00h.00

SGO48 - Shoujotachi Yo (Debut Performance)

...
SGO48
01/08/2018 00h.00

SGO48 - AKB48 Phiên bản Việt Nam!

...
SGO48
30/08/2018 00h.00

Giới trẻ nghĩ gì khi nhắc đến Nhật Bản?

...
SGO48
19/09/2018 00h.00

SGO48 COMING SOON

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD006232

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD005214

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD000100

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD001291

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD006615

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD005508

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD001309

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD000113

...
SGO48
21/09/2018 00h.00

[SGO48][GEN1][Audition] SBD004389

...
SGO48
18/10/2018 00h.00

[SGO48] Phỏng vấn trước giờ G

...
SGO48
27/10/2018 00h.00

[SGO48] Hành trình vươn tới ước mơ (Tập 1) - Teaser

...
SGO48
28/10/2018 00h.00

HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ CÙNG SGO48 - TẬP 1

...
SGO48
03/11/2018 00h.00

[SGO48] Hành trình vươn tới ước mơ (Tập 2) - Teaser

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ CÙNG SGO48 - TẬP 2

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1799

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1177

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 208

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1872

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5484

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1334

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1411

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 314

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6545

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5794

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5353

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4389

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5208

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1641

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 122

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6558

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5876

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1053

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 273

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4455

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 9

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1761

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5731

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5206

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1064

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5335

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6334

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5532

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4481

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1816

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5557

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1143

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5221

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 196

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1746

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1429

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1691

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1586

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 209

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6359

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1163

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1444

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5258

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 175

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5812

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 964

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4555

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4958

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 291

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5777

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 180

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 920

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6379

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5628

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 127

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6123

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 994

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 270

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5081

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6450

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1083

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1848

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1756

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1413

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5926

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1018

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4962

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6171

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5276

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6135

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1748

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5783

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4540

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4673

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6519

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1015

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6515

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5920

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5519

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5013

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 984

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4922

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4201

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4428

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6232

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 860

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6003

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6239

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6151

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 246

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5507

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 935

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4743

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5722

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5997

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5159

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 296

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 132

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5764

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1664

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 37

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 6357

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 983

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5415

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1767

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5191

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 874

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 151

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5977

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4936

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 5800

...
SGO48
04/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 1100

...
SGO48
05/11/2018 00h.00

SGO48 1st Audition's Final Round - SBD 4449

...
SGO48
24/11/2018 00h.00

[SGO48] Hành trình vươn tới ước mơ (Tập 3) - Teaser

...
SGO48
25/11/2018 00h.00

HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ CÙNG SGO48 - TẬP 3

...
SGO48
08/12/2018 00h.00

[SGO48] Hành trình vươn tới ước mơ (Tập 4) - Teaser

...
SGO48
08/12/2018 00h.00

SGO48 GRAND DEBUT - PERFORMANCE OF THE DREAM - 22/12/2018

...
SGO48
09/12/2018 00h.00

HÀNH TRÌNH VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ CÙNG SGO48 - TẬP 4

...
SGO48
24/12/2018 00h.00

SGO48 - Fan Debut

...
SGO48
21/01/2019 00h.00

SGO48 - Bí Mật Chuyện Sao (HTV9)_Full Version